Regulamin Usługi Swap Service

§1

 1. Regulamin określa sposób działania i sposób organizacji Usługi „Swap Service” (zwanej w treści Regulaminu „Usługą”) oraz warunki uczestnictwa.
 2. Podmiotem realizującym Usługę jest dystrybutor produktów marki Maxi-Cosi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – DOREL Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. Inwestycyjna 14, kod pocztowy 41-208, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407210, NIP 6342803231, Regon 242806684 (zwana dalej jako: DOREL).
 3. Usługa jest prowadzona na terenie Polski, w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r do dnia 31 grudnia 2022 roku lub do odwołania przez DOREL, z tym zastrzeżeniem, że procedurą Usługi objęte są zgłoszenia Fotelików do wymiany w związku ze Zdarzeniami drogowymi, które miały miejsce po dacie 1 stycznia 2020 roku w okresie trwania Usługi nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 roku lub odwołania Usługi przez DOREL przed tą datą.

 

§2

Ustala się następujące definicje dla zwrotów i nazw użytych w Regulaminie:

 • Fotelik marki Maxi-Cosi lub Fotelik – oryginalny dziecięcy fotelik samochodowy /występujący pod marką Maxi Cosi zakupiony na terytorium Polski nie wcześniej niż 6 lat przed datą zdarzenia uzasadniającego skorzystanie z Usługi (okres ten liczony jest od daty sprzedaży wskazanej na dowodzie zakupu) i posiadający etykietę/naklejkę z numerem seryjnym produktu.
 • Uczestnik programu – pierwszy właściciel Fotelika, posiadający dowód zakupu (paragon lub fakturę), osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki do wzięcia udziału w Usłudze – zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Zdarzenie drogowe:

a) Wypadek drogowy – zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.

b) Kolizja drogowa – zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub tez jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.

 

§3

 1. Udział w Usłudze jest dobrowolny i bezpłatny za wyjątkiem kosztów dostawy Fotelika powypadkowego do serwisu (siedziby DOREL), które ponosi Uczestnik programu oraz kosztów opodatkowania przychodu z tytułu otrzymania nowego Fotelika, które również ponosi Uczestnik programu.
 2. Uczestnikowi programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za uszkodzony w Zdarzeniu drogowym Fotelik.

                                                                                   

§4

 1. Prawo do udziału w Usłudze mają Uczestnicy programu będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, którzy w okresie trwania Usługi spełniają łącznie następujące warunki:
  1. byli uczestnikami Zdarzenia drogowego na terenie Polski
  2. nie później niż 60 dni po Zdarzeniu drogowym zgłoszą chęć udziału w Usłudze poprzez zgłoszenie się do DOREL za pomocą poczty elektronicznej i wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
  3. wraz ze zgłoszeniem prześlą do DOREL kopie wszystkich dokumentów:
   1. kopia dowodu zakupu Fotelika
   2. kopia notatki sporządzonej przez Policję na miejscu Zdarzenia drogowego z tym zastrzeżeniem, że wynikający z notatki ewentualny zakres informacji zawierający dane osobowe (w tym informacje o stanie zdrowia) innych uczestników Zdarzenia drogowego niż wnioskujący o wydanie notatki, zostanie zakreślony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, ponadto w notatce policyjnej musi się znaleźć informacja, że dany fotelik uczestniczył w Zdarzeniu drogowym ( ewentualnie zaświadczenie wydane przez Policję potwierdzające, że Uczestnik brał udział w zdarzeniu, wskazujące, czy Uczestnik był sprawcą czy uczestnikiem Zdarzenia drogowego nie będącym sprawcą,  oraz potwierdzające, że fotelik znajdował się w samochodzie uczestniczącym w zdarzeniu)
   3. dokumentacja zdjęciowa z miejsca Zdarzenia drogowego przedstawiająca uszkodzenia pojazdów biorących udział w Zdarzeniu drogowym z zastrzeżeniem, że numery rejestracyjne pojazdów zostaną zakreślone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, z których wynika również, że w pojeździe był fotelik podlegający wymianie,
   4. dokumentację zdjęciową przedstawiającą ogólny wygląd, stan i ewentualnie widoczne uszkodzenia Fotelika samochodowego,
   5. potwierdzenie zgłoszenia przez Uczestnika do ubezpieczyciela szkody związanej z uszkodzeniem/zniszczeniem Fotelika,
   6. z zastrzeżeniem zapisów ust.6 poniże należy dołączyć

a)dokument wydany przez ubezpieczyciela, że odszkodowanie za zniszczenia spowodowane Zdarzeniem drogowym, nie obejmują odszkodowania za zniszczony Fotelik biorący udział w Zdarzeniu drogowym a szkoda związana z uszkodzeniem Fotelika została zgłoszona do ubezpieczyciela lub

b) inny dokument wydany przez ubezpieczyciela potwierdzający odmowę wypłaty odszkodowania za uszkodzony Fotelik

- z tym, że podstawą dla zaistnienia sytuacji opisanych w pkt a) i b) powyżej było to, że

Fotelik nie był objęty ubezpieczeniem AC albo też zachodziły przesłanki wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela/sprawcy albo ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania za uszkodzony fotelik (ale z innej przyczyny niż możliwość skorzystania z programu powypadkowej wymiany fotelików, czy z uwagi na kwestionowanie zakresu uszkodzeń fotelika jako uzasadniających jego niezdatność do dalszego użytkowania – w przypadku takich odmów ubezpieczyciela powypadkowa wymiana fotelika w ramach usługi SWAP nie przysługuje)

 1. Dalsze warunki wdrożenia Usługi:

a) Usługa wymiany Fotelika powypadkowego na nowy jest świadczona pod warunkiem, że uzasadnione jest (ze względu na wiek, wzrost, wagę dziecka), dalsze użytkowanie Fotelika przez dziecko, które wcześniej korzystało z Fotelika powypadkowego. Powyższe oznacza prawo odmowy wymiany Fotelika, w przypadku gdy z uwagi na wiek, wzrost, wagę dziecka nie jest on już wymagany lub oznacza prawo wymiany na model z wyższej grupy wiekowej gdy w ocenie DOREL dotychczas posiadany Fotelik jest już za mały.

b)  Fotelik powypadkowy jest wymieniany na nowy fotelik tego samego modelu w kolorze dostępnym w DOREL lub jeżeli model Fotelika nie występuje w sprzedaży lub nie jest dostępny w DOREL w danym momencie, wówczas model Fotelika wybierany jest przez DOREL na podstawie wieku, wagi i wzrostu dziecka, z uwzględnieniem daty, w której została wydana decyzja dotycząca wymiany Fotelika

c) warunkiem wysłania nowego Fotelika jest odesłanie przez Uczestnika programu do serwisu (siedziby DOREL) Fotelika powypadkowego jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji pozytywnej co do Usługi i skontaktowaniu się z Uczestnikiem programu przez pracownika DOREL. Ponadto warunkiem wysłania nowego Fotelika jest również przekazanie danych Uczestnika niezbędnych dla sporządzenia deklaracji podatkowej PIT – 8 C takich jak: PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania oraz urząd skarbowy pod który podlega.

 1. DOREL po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych wstępnej weryfikacji przesłanego zgłoszenia i dokumentów do niego załączonych. W oparciu o wstępną weryfikację DOREL przekazuje Uczestnikowi programu wiadomość, w której:
 • bądź potwierdzi kompletność i poprawność dokumentów i wyda decyzję o wymianie Fotelika, w następstwie czego Uczestnik programu jest zobowiązany do odesłania Fotelika przeznaczonego do wymiany do serwisu (siedziby DOREL). Serwis DOREL skontaktuje się z Uczestnikiem programu celem dokonania niezbędnych uzgodnień, w tym co do miejsca i czasu dostawy nowego Fotelika. Koszt dostawy Fotelika do Uczestnika ponosi DOREL, koszt odesłania Fotelika powypadkowego ponosi Uczestnik programu.
 • bądź
  • jeżeli w zgłoszeniu lub dokumentach występują braki lub dokumenty nie potwierdzają, że Uczestnik programu spełnia warunki udziału w Usłudze, DOREL zwróci się do Uczestnika programu o uzupełnienie dokumentów lub o dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków Udziału w Usłudze w terminie określonym przez DOREL nie dłuższym jednak niż 60 dni. W przypadku, gdy dokumenty, o których uzupełnienie wystąpi DOREL, nie zostały uzupełnione lub dosłane DOREL ma prawo odmówić wymiany Fotelika powypadkowego na nowy.
 1. DOREL podejmuje decyzję o wymianie Fotelika na podstawie analizy przesłanego zgłoszenia i dołączonych dokumentów, DOREL ma prawo po weryfikacji zgłoszenia odmówić wymiany Fotelika i powyższe nie rodzi żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Uczestnika programu.
 2. DOREL zastrzega również, że decyzja o odmowie wymiany Fotelika na nowy nie będzie zmieniona w przypadku zgłoszeń, co do których dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w Regulaminie zostały dostarczone po terminie wynikającym z Regulaminu lub po terminie na ich uzupełnienie w wyznaczonym przez DOREL.
 3. DOREL ma prawo odmówić wymiany Fotelika a Uczestnik nie jest uprawniony do skorzystania z Usługi, i nie przysługują mu w stosunku do DOREL żadne roszczenia w przypadku gdy:

a) nie zostały spełnione warunki uczestnictwa określone w Regulaminie;

b) Uczestnik nie wyczerpał możliwości dochodzenia odszkodowania za uszkodzony Fotelik od ubezpieczyciela bądź sprawcy szkody bądź własnego ubezpieczenia AC;

c) jako podstawę odmowy wypłaty odszkodowania wskazano okoliczność, że producent/importer wprowadził program wymiany powypadkowej fotelików;

 d) ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, twierdząc, że nie stwierdził uszkodzeń Fotelika, pomimo zalecenia producenta/importera co do wymiany Fotelika uczestniczącego w Zdarzeniu drogowym.

 

§5

 1. DOREL ma prawo w każdym momencie wstrzymać wymianę Fotelika na nowy lub zażądać zwrotu wymienionego Fotelika, który został już wydany, w stosunku do Uczestnika programu co do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem i z zasadami współżycia społecznego. W takim przypadku DOREL powiadomi Uczestnika programu i rozpocznie postępowanie wyjaśniające sytuację, o której mowa powyżej. Postępowanie wyjaśniające musi zostać zakończone w terminie 14 dni od powiadomienia Uczestnika programu o jego podjęciu.
 2. W przypadku, gdy postępowanie wyjaśniające o którym mowa w ust 1 powyżej potwierdzi podejrzenia na podstawie których zostało podjęte, DOREL wykluczy Uczestnika programu z Usługi podając uzasadnienie swojej decyzji na piśmie. Uzasadnienie zostanie doręczone Uczestnikowi programu na adres podany do wysyłki nowego Fotelika. Wykluczenie jest równoznaczne z odmową wymiany Fotelika powypadkowego na nowy i obowiązkiem zwrotu nowego Fotelika, który taki uczestnik już odebrał.

 

§6

 1. Usługa Swap Service nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest: DOREL Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (kod: 41- 208), przy ul. Inwestycyjna 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000407210, NIP 634-28-03-2313. W tym zakresie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy za zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Wartość Fotelika, który Uczestnik otrzymał w zamian za Fotelik powypadkowy stanowi dla Uczestnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym DOREL do końca lutego roku następnego po roku, w którym nastąpiła wymiana Fotelika na nowy, prześle dokument PIT- 8C Uczestnikowi programu oraz właściwemu według miejsca zamieszkania Uczestnika programu urzędowi skarbowemu.
 4. DOREL zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z zachowaniem 14 dniowego wyprzedzenia o zmianach. DOREL zobowiązany jest poinformować o powyższym Uczestników programu na swojej stronie internetowej.  Jednakże zmiana Regulaminu nie wpływa na uprzednio nabyte prawa Uczestnika programu, który dokonał zgłoszenia przed datą wejścia w życie zmiany.
 5.  Uczestnik akceptuje Regulamin w brzmieniu dostępnym na stronie DOREL (https://www.maxi-cosi.pl/c/wymiana-po-wypadku-regulamin), a zgłoszenie do usługi i  korzystanie z Usługi równoznaczne jest z tym, że Uczestnik programu zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść, w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

 

§7

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.